Christian Fischer
Våbenskjold

Jean Arnol Fischer
                Christian Fischer                                                                                                                                     Jean Arnol Fischer
                   
                   Fischerslægten på Allingård


Af stednavnene kan man som ofte udlede stedets alder. Det er almindelig kendt at stednavne   
der ender på -ing, -um og lev  er de ældste og stammer fra ca. 500 efter vor tidsregning .       
Vi må således antage at bynavnet Alling eller Allinggaard  er den ældste by i det gamle
Svostrup, Grønbæk Sogn . Det er sandsynligvis startet med en landsby, som blev kaldt
Alling, som senere er blevet til en stor gaard kaldet Allinggaard. Måske har landsbyen
haft sin egen kirke, idet der i nærheden af  gården er en høj kaldet kapelhøj. Måske har
der her ligget et kapel eller en kirke. Alling by menes at have ligget mellem Allinggaard
og Alling Mølle. I begyndelsen af det 13. århundrede hørte byen såvel som den største
del af sognet under kronen. Landsbyen Alling  nævnes i Kong Valdemars jordebog  af
1231 under navnet "Aluyng". I 1268 benævnes den som "Alfing".
I nærheden ses ruinerne af Alling Kloster som lå ved den sydlige bred af Alling Sø.
Det er formentlig bygget allerede  i 1100 tallet af munke fra Benediktinerordenen.
Det har været af anselig størrelse  med  en bygning  på 4 længer, hver på 60 alens længde.
Hovedbygningen  har ligget mod syd og kirken mod nord.  Bygningerne har været opført
af kvadersten og brændte munkesten.
Munkene øgede gennem forholdsvis kort tid deres jordegods til en anselig størrelse, så de
ved reformationen i 1536  kunne aflevere  Allingaard, som i mellemtiden havde været
ladegaard, der  forsynede klostret  med fødevarer.
Allinggaard såvel som alle de andre ejendomme blev underlagt  Silkeborg Slot, og senere
udstykket som fæsteejendomme.
                                          
                                                     FISCHERSLÆGTEN

Den 21 december 1661  fik vinhandler Chr.  Fischer  Silkeboirg Slot med adskillige ejendomme
i de omliggende sogne derimellem Allinggaard. I handelen medfulgte også  en del korn- og
kvægtiende, en del provstekorn og kirkekorn i de omliggende sogne. Der var ialt  918 td.
hartkorn ager og eng samt 91 td hartkorn skov. Købesum  51.378 1/2 rdl.
Grunden til at  Chr. Fischer fik det store gods var, at kongen var kommet til at skylde ham 50.000 rdl.
dels for leveret vin og dels for et kontant lån.
Chr. Fischer flyttede ind på Silkeborg Slot, og Allinggaard såvel som de andre ejendomme blev
bortforpagtede. Fischer er åbenbart blevet ved med at være vinleverandør til kongen for i 1664
er den gal igen.Kongen skylder ham da 32.441 rdl, og  må betale med en del mere gods omkring
Silkeborg. Nu er Chr. Fischer ejer af et gods på ialt 1404 td. hartkorn.
I 1677 døde han uden at efterlade sig livsarvinger, skønt han havde været gift 2 gange.
Hans 6 søskende arvede det hele og delte godset imellem sig. Hver af brødrene arvede 282 td
hartkorn medens de 2 søstre kun fik halvt så meget  altså 141 td . hartkorn, men sådan havde
arveloven fungeret i flere hundrede år.

Det gamle Allingård
Det ny Allingård

Den ældste af brødrene hed Rasmus Fischer  og han arvede Allingaard og flere ejendomme i
Gjern, Grønbæk, Hinge og Vinderslev. Han flyttede straks ind på Allingaard, men boede der kun
til 1686, hvor hans søn Thomas Fischer  overtog gården og boede der til sin død i 1716. Hans enke
Ane Poulsen solgte gaarden i 1719  til Chr. Fischer den anden, der havde arvet Silkeborg Slot efter sin far
Daniel Fischer.  Chr. Fischer solgte derefter  slottet til kronen, som ville bruge det som ryttergods.
Han flyttede til Allinggaard, og året efter giftede han sig med Kirstine Poulsen, som var datter af
etatsråd Mathias Poulsen til Søbygaard  . Marie var et godt parti, idet hun medbragte en
medgift på 50.000 rdl.
Da ægteskabet var barnløst oprettede de et testamente , der bestemte at den længstlevende skulle
arve al ejendom og formue. Chr. Fischer arvede senere Grauballegaard , der var ham testamenteret
af Niels Vendelbo. Han var nu ejer af 623 td. hartkorn i ager og eng, 20 td hartkorn skov,
10 td. hartkorn skovskyld, 10 td mølleskyld og 254 td konge- og kirketiende.
I 1736 døde Marie som 35 årig. Hendes kiste blev hensat i  Fiskerfamiliens kapel  ved Linaa Kirke,
hvor Chr. Fischer far,mor og søster lå..
Chr. Fischer var enkemand i 7 år og giftede sig da med Maries veninde Charlotte Amalie Renberg,
som var 41 år gammel. Hun døde i 1770 uden at efterlade sig livsarvinger og blev som den øvrige
Fischeramilie  hensat i kapellet i Linaa.
Thomas Fischer  enke, som solgte  Allinggaard til Chr. Fisker, flyttede til Grønbækgaard og er
begravet i Grønbæk. En af hendes døtre blev gift med provst Hurtigkarl.
Den 17. juni 1774 døde Chr. Fischer 85 år gammel og blev ligesom den øvrige familie hensat i Linaa.
Efter hans død overtog Jean Arnol Fischer Allinggaard og gods, mens hans broder Kristian Fisker
overtog Grauballegaard og gods. Kort efter overtagelsen købte Jean Arnol Fischer Grauiballegaard
af sin broder for 20.000 rdl. De to gaarde va da tilsammen på 206 td. tiendehartkorn og 604 td.
bønderhartkorn.
Jean Arnol blev aldrig gift. St. St. Blicher har i sin fortælling "Fruentimmerhaderen" brugt ham som
model i sin fortælling om  ulykkelg kærlighed, der bevirkede at han aldrig blev gift. Det fortælles,
at han ingen hunkønsvæsener ville have på sit gods. Det passer imidletid ikke helt, for ved 
folketællingen i 1787  var der på Allinggaard blandt 20 ansatte 3 kvinder.
I 1785 udbydes både Grauballegaard og Allinggaard i forpagtning. Det oplyses at Allinggaard har et
dyrket areal på 650 td.ld., hvori saaes boghvede, rug og havre med 4 aars brug og 5 aars hvile.
Engene er på 111 td.ld. og der avles 350  l.æs hø . Desuden er der 1085 td ld dels med skov og dels
udyrket  græsland, hvor der kan holdes 300 stude og en stor mængde faar.
Til Grauballegaard hørte der 220 td.ld. dyrket jord og 20 td.ld.eng, hvorpå der avles 50-60 læs hø  desuden
fælles hede og skovland, hvoraf meget er tjernligt til opdyrkning. Der holdes ca. 100 stude foruden en del
andre kreaturer. Alt arbejde ved begge gaarde udføres ved hoveri.
 I 1804 solgte Jean Arnol Fischer hele sit gods til kaptaajn N. Secher for 430.000 rdl., men forinden
 fraflytningen døde Fischer den 8. januar 1805 56 år gammel. Hans kiste står hos de andre fra familien i Linaa,
og  dermed slutter fortællingen om Fischerslægten på Allinggaard.

Kilder:  Frederik Frederiksen og Svostrup Sogns historie.

Til forside