ANS BORGERFORENING                            Til forside                   

Foreningen blev stiftet den 18. januar 1909  og den første bestyrelse blev følgende:
                                                          Formand    proprietær Anders Finderup
                                                                            slagter Daniel Kristensen
                                                                            manufakturhandler N. C. Madsen
                                                                             mejerist P. Fischer
                                                                             snedker M. Rasmussen
suppleant blev maler A. M. Andersen og som revisorer valgtes møller M. Christensen og fiskeribetjent  Jacobsen med
købmand Georg Finderup som suppleant.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med slagter D. Kristensen som næstformand og mejerist Fischer
som kasserer og sekretær. Samme aften indmeldte følgende sig som medlemmer: Vognmand P. Kristiansen, murer Johan Svendsen,
tømrer N. P. Nielsen, teglværksejer J. Kr. Andersen, skomager  Kr. Pedersen, smed A. Erhardtsen, karetmager C. Jensen,
gårdejer R. Jensen, Vestergård, brygger Kr. Enevoldsen, J. P. Greve og bager Brøchner, altså ialt 20 medlemmer.

                                                  Bestyrelsen
                                                                           
                                                                                   
                                                                                       Foreningens virke.

Den valgte bestyrelse gik straks i gang  med det arbejde, der lå nærmest  for, og det fremgår af forhandlingsprotokollen, at der
arbejdedes for fuld tryk.
På et bestyrelsesmøde den 6. februar 1909,  altså en måned efter  foreningens stiftelse, nedsattes et udvalg til undersøgelse af
bekostningen ved anskaffelse af gadebelysning, og samtidig bestemtes det, at formanden skulle undersøge, hvilke fordele foreningen kunne
have af   at være tilsluttet Fællesrepræsentionen for dansk industri og håndværk.
Vedrørendse sidstnævnte spørgsmål blev foreningerne i Rødkjærsbro, Kjellerup og Bjerringbro rådført, og på et møde hvortil medlemmerne
var indbudt, drøftedes forholdet, og formanden for Bjerringbro redegjorde for forholdet. Mødet sluttede med, at formanden overlod spørgsmålet
til nøjere overvejelse blandt medlemmerne, hvorefter spørgsmålet ville blive forelagt generalforsamlingen. i april måned. Det vedtoges iøvrigt på denne generalforsamling at foretage indmeldelse.
I anledning af sognerådsvalget i 1909 fremgår det af  forhandlingsprotokollen, at  foreningen har foretaget kandidatopstilling. Der opstilledes 9 kandidater,
og  det skal anføres, at beboerne på Ans mark  var indbudt til mødet.
Spørgsmålet om gadebelysningen  er kommet så langt, at ingeniørfirmaet Lux, skulle opstille en lampe på prøve- udgifterne måtte ikke overstige kr. 25,-
som skulle betales af foreningens kasse.
I januar 1910 begyndte man med at afholde selskabelig sammenkomst på gæstgiveriet i form af oplæsning, en lille svingom og sluttet kaffebord, og i løbet af vinteren 1910-11 havde man arrangeret flere foredragsaftener.
Bestyrelsen arrangerede møder for at få en dyrlæge  "her til pladsen" og få oprettet et hjælpeapotek, og der afattedes en skrivelse til sognerådet 
vedrørende skolens flytning. Den opstillede gadelampe  må have virket  tilfredsstillende, idet der i løbet   af november måned 1910   cirkulerede
en  liste blandt byens beboere  til tegning af bidrag til gadebelysningen, og da tegningen var tilfredsstillende og gadebelysningen sikret, indkaldtes
der til et møde om spørgsmålet den 28 november  1910.
Gadebelysningsspørgsmålet   blev livligt diskuteret, hvorefter 6 af bidragyderne trak sig tilbage, men til trods herfor vedtoges den af foreningen forelagte plan
enstemmigt, og gadebelysningen var sikret.
Da over halvdelen af bidragyderne ikke var medlem af Borger -og håndværkerforeningen mente bestyrelsen, at dens arbejde i sagen var endt, og man bad forsamlingen om at vælge  en bestyrelse til ralisering af planen, og i det hele taget varetage belysningsspørgsmålet.
Gadebelysnings-bestyrelsen kom til at bestå af
                                                          malermester A. M. Andersen
                                                          tømrer N. P. Nielsen ( begge fra Borger- og håndværkerforeningens bestyrelse )
                                                          købmand J. P. Greve
                                                          brygger Enevoldsen.

Det fremgår herefter, at Borger- og Håndværkerforeningen  er kommet ind i en fast gænge. Der er afholdt regelmæssige bestyrelsesmøder og generalforsamling
to gange årligt.
Der afholdtes selskabelig sammenkomst  i hvert tilfælde i januar måned og af og til oftere. Sommerudflugt og juletræsfest var faste arrangementer.
Af foredragsafteneer holdtes der adskilligehver vinter, og såvidt det kjan skønnes, var det ikke  ubetydelige talere, der var engageret.
Til Fællerepræsentionen for dansk industri - og håndværks møder valgtes delegerede, og deltagelse i møderne har også jævnligt fundet sted .
Foreningen har gennem årene udført et stort arbejde for byen. Blandt et af de størrre kan nævnes gadebelysningen , som startedes af Borgerforeningen men
overgig til et selvstændigt selskab i 1910 . Det blev dog senere hen Borgerforeningen, der måtte tage sig af sagen, som endte med at gadebelysningsanlæget
 blev skænket til I/S Ans Vandsværk i 1922.
Udsviedelse af      gadebelysningen har herefter jævnligt fundet sted, og der er opsat gadelamper på passende steder.
Fra starten var der ansat en lampetænder, men fra 1925 har der været fast akkorde med brugsforeningsuddelerenom pasningen, hvad angår tænding og slukning, hvilket sker automatisk.

                                                           LYSTBÅDEHAVNEN OG ANLÆGGET VED SØEN.

Da  Tange sø i 1920 var en realitet indkaldte Plantningsforeningen bestyrelserne  for Ans Borger- og Håndværkerforening  og I/S Ans Vandværk til drøftelse af anlæg af en bådehavn. I de følgende år førtes der forhandlinger med bl.a. Gudenåcentralen, men disse forhandlinger trak ud i det uendelige.
Ans Borger- og Håndværekerforeningen benyttede tiden godt - nemlig til at samle penge til projektets gennemførelse.
I 1931 overgik  Plantningsforeningen til Borger- og Håndværkerforeningen, og herefter arbejdede denne forening alene videre med sagen, og i
1932 gik man i gang. Først blev bådepladsen til, og da nu afdøde skomager N. C. Petersden derefter vederlagsfrit overdrog det tilstødende stykke
jord, fortsatte man med anlægget, der blev anlagt efter en af planteskoleejer Andersen, Hulkjærhus planteskole udarbejdet plan. I 1933 forlangte
Viborg amtsråd et tilskud til spadserestien fra byen til bådehavnen - 100 kr. garanteredes..
I de følgende år anlagdes der en græsplæne og i 1938 plantedes der et læbælte samt nogle enkelte sivbuske.
I 1946 overdrog gdr. N. P. Petersen, ligeledes vederlagsfrit et op til anlægget grænsende areal, og en udvidelse og yderligere beplantning.


                                                                                                     Anlægget

                                                                                                                                FREDSSTENEN
                                                                                    På en generalforsamling den 6. juni 111946 vedtoges det at rejse
                                                                                    en minFredsstenendsten for freden i 1945. i 1947 skænkede proprietær Laursen,
                                      Lemming en sten, der til formålet var fundet i Lemming bakker.
                                      Afsløringen af stenen fandt sted den 5. maj 1949 - på 4-årsdagen
                                      for kapitulationen.
                                                                                                                  
                                                                                 5. maj 1945
                                                                                 Efter Mareridt
                                                                                 Danmark atter frit

 


 Teksten er forfattet af amtsskolekonsulent B. Villumsen, Viborg, der også foretog afsløringen.                                            Shelterhytte
                                                                                
                                           Her er et billede af Borgerforenings nutidige bidrag til  byens trivsel - ikke mindst til glæde for vore mange kanofarere.

Dette er kun en delvis gennemgang af Borgerforeningens historie  gengivet fra "Ans gennem tiderne". Vi håber at  kunne bringe  en fuldstændig
genfortælling i forbindelse med Borgerforenings 100 års jubilæum i 2009.

                                                                                                                                                                            Til forside